Sonda Twoja sugestia

WIOSNA_3
Lato 6
Lato 5
Lato 7
Lato 4
Lato 3
Lato 2
Żurawie
Pola
25.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2017
25-lecie Dyrektywy Siedliskowej, sieci Natura 2000 i programu LIFE

25-lecie Dyrektywy Siedliskowej, sieci Natura 2000 i programu LIFE

Z okazji 25-lecia zatwierdzenia Dyrektywy Siedliskowej, sieci Natura 2000 i powstania programu LIFE, 21 maja 2017 r. został ogłoszony Europejskim Dniem Natura 2000

21 maja 2017 r. przypada 25. rocznica zatwierdzenia Dyrektywy Siedliskowej oraz sieci Natura 2000, a także powstania Programu LIFE. Z tej okazji Komisja Europejska wraz z Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komitetem Regionów ogłosiły Europejski Dzień Natura 2000.

 

Celem ustanowienia w tym roku święta jest promowanie osiągnięć prawodawstwa i przepisów Unii Europejskiej związanych z programem Natura 2000 oraz korzyści, jakie przyroda dostarcza człowiekowi i gospodarce.

 

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest światowym ewenementem w zakresie międzynarodowej obszarowej ochrony przyrody. Podstawą jej funkcjonowania są dwie unijne dyrektywy - tzw. Dyrektywa ptasia (Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa) oraz tzw. Dyrektywa siedliskowa (Dyrektywa 92/43/EWG Rady z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory). W myśl tych dokumentów każdy kraj członkowski Unii Europejskiej ma obowiązek zapewnić siedliskom przyrodniczym oraz gatunkom roślin i zwierząt, o których mowa w tych dyrektywach, warunki sprzyjające ochronie lub zadbać o odtworzenie ich właściwego stanu. Ma się to odbywać m.in. poprzez wyznaczenie obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO).

 

Sieć Natura 2000 została utworzona na terytoriach 28 państw członkowskich, obejmując ok. 20% całkowitego obszaru lądowego UE. W Polsce w jej skład wchodzi 849 obszarów siedliskowych oraz 145 obszarów ptasich. Głównym celem funkcjonowania sieci Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, które uważa się za cenne (znaczące dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy) i zagrożone wyginięciem w skali całej Europy. Cel ten ma być realizowany poprzez wyznaczenie  i objęcie ochroną obszarów, na których te gatunki i siedliska występują. Działania w zakresie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej flory i fauny mają służyć zachowaniu lub odtworzeniu różnorodności biologicznej Europy, co jest jednym z priorytetów działalności Unii Europejskiej.

 

W ramach obchodów 25-lecia zatwierdzenia Dyrektywy Siedliskowej, sieci Natura 2000 i powstania programu LIFE za pośrednictwem serwisu life-25.eu można zgłaszać wydarzenia związane z realizowanymi projektami LIFE. Jednym ze zgłoszonych wydarzeń jest międzynarodowa konferencja dotycząca ochrony muraw kserotermicznych, którą organizuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie od 24 do 25 maja 2017 r. Odbędzie się ona na zakończenie projektu LIFE "Ochrona siedlisk kserotermicznych na obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej". Podczas konferencji zostaną zaprezentowane efekty działań zrealizowanych w projekcie, a w czasie sesji terenowej - wybrane obszary Natura 2000 objęte projektem.

 

 

 

 

--------------------------

Źródło: GDOŚ
Fot.: Cezary Korkosz

Udostępnij:
Narzędzia: Prześlij znajomemu Zapisz jako PDF Drukuj