Sonda Twoja sugestia

WIOSNA_3
Lato 6
Lato 5
Lato 7
Lato 4
Lato 3
Lato 2
Żurawie
Pola
15.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2017
Opracowanie planów ochrony dla obszarów Natura 2000 na Dolnym Śląsku

Opracowanie planów ochrony dla obszarów Natura 2000 na Dolnym Śląsku

1 stycznia 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu rozpoczyna realizację projektu „Opracowanie planów ochrony dla dwóch obszarów Natura 2000 na Dolnym Śląsku”

7 września 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie projektu POIS.02.04.00-00-0194/17 „Opracowanie planów ochrony dla dwóch obszarów Natura 2000 na Dolnym Śląsku” ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

 

W ramach projektu planowane jest opracowanie projektów planów ochrony dla dwóch obszarów Natura 2000: Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016 oraz Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037.

 

Głównym celem projektu jest stworzenie efektywnych instrumentów zarządzania tymi obszarami Natura 2000. Opracowane w ramach projektu plany ochrony stworzą podstawę do prowadzenia właściwych działań ochronnych na obszarach Natura 2000 i pozwolą na: uzupełnienie i podsumowanie wiedzy o przedmiotach ochrony w obszarach Natura 2000, zidentyfikowanie zagrożeń mających wpływ na stan zachowania przedmiotów ochrony, zidentyfikowanie zakresu i kosztów prac niezbędnych dla ochrony tych obszarów, ustalenie systemu monitoringu przedmiotów ochrony, wskazanie zmian koniecznych do wprowadzenia w dokumentach planistycznych w celu eliminacji lub ograniczenia zagrożeń dla przedmiotów ochrony, podniesienie jakości stosowania procedur ocen oddziaływania na środowisko związanych z oddziaływaniem planowanych przedsięwzięć na obszary Natura 2000, ułatwienie wdrażania programów rolnośrodowiskowych oraz uregulowanie zagadnień związanych z zalesieniami na obszarach Natura 2000, jak również kontrolowanie stosowania tzw. zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance).

 

Projekt realizowany będzie w okresie 1 stycznia 2018 r. – 31 marca 2022 r.

 

Informacje na temat realizacji projektu będą sukcesywnie zamieszczane w serwisie internetowym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Informacje można także uzyskać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław lub pod numerem telefonu 71 340-68-39 oraz 71 340-68-07.

 

 

 

 

----------------
Źródło: RDOŚ we Wrocławiu
Fot.: Fot. Rafał Klodek

Udostępnij:
Narzędzia: Prześlij znajomemu Zapisz jako PDF Drukuj