Konsultacje planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Szeszupy

27 marca rozpoczęły się ponowne konsultacje społeczne projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Szeszupy.

 

Konieczność przeprowadzenia ponownych konsultacji wynika ze znaczących zmian dokumentu, jakie nastąpiły po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych podczas konsultacji w 2013 roku. Jest to związane także ze zmianami wprowadzonymi ze względu na uwagi wpływające do innych projektów planów zadań ochronnych opracowywanych i konsultowanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku.

 

Na stronie internetowej www.bialystok.rdos.gov.pl, a także w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok (pokój nr 6) w godzinach od 8:00 do 15:00 można zapoznać się z projektem zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Szeszupy.

 

Uwagi i wnioski do projektu zarządzenia można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym do 18 kwietnia 2017 roku:

  • w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok lub
  • drogą elektroniczną na adres: sekretariat.bialystok@rdos.gov.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Szeszupy.

 

 

 

--------------

Źródło, fot.:RDOŚ w Białymstoku