O ochronie przyrody w Brukseli

6 czerwca br. w Brukseli odbyła się konferencja dotycząca Planu działań na rzecz ochrony przyrody, ludzi i gospodarki. Podczas konferencji zaprezentowano obszary tematyczne wraz z poszczególnymi działaniami wynikającymi z planu. Ponadto odbyła się dyskusja nad praktycznymi sposobami implementacji tychże działań. Na konferencji obecni byli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: Marta Rzemieniuk - Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Przyrody oraz Jakub Milczarek - Naczelnik Wydziału ds. Obszarów Chronionych.

 

Plan działań na rzecz ochrony przyrody, ludzi i gospodarki został przyjęty przez Komisję Europejską 27 kwietnia 2017 r. Celem tej inicjatywy jest poprawa ochrony przyrody i bioróżnorodności w UE z korzyścią dla obywateli i gospodarki. Plan obejmuje cztery obszary priorytetowe:

  • ulepszenie wytycznych oraz poprawa wiedzy i zapewnienie większej spójności z szerszymi celami społeczno-gospodarczymi,
  • budowanie zaangażowania politycznego i wzmocnienie zgodności,
  • zwiększenie inwestycji w sieci Natura 2000 oraz wzmocnienie synergii z unijnymi instrumentami finansowania,
  • lepsza komunikacja i działania informacyjne, angażowanie obywateli, zainteresowanych stron i społeczności.

W Planie uwzględniono również 15 konkretnych działań, których realizacja pozwoli na szybką poprawę wdrażania Dyrektywy ptasiej i Dyrektywy siedliskowej – najważniejszych unijnych dyrektyw w zakresie polityki ochrony przyrody, stanowiących podstawę unijnej polityki w dziedzinie różnorodności biologicznej. Większość tych działań zostanie zainicjowana w 2017 r., tak aby Komisja mogła złożyć sprawozdanie z ich wykonania przed końcem swojej obecnej kadencji w 2019 r.

 

Więcej informacji o wydarzeniu

 

 

 

 

----------------

Źródło: GDOŚ
Fot.: iStockphoto.com/artJazz