Ochrona wydmy w obszarze Ostoja Nadwarciańska

W porozumieniu z Agencją Nieruchomości Rolnych w Poznaniu zrealizowano działanie ochronne polegające na zabezpieczeniu wydmy w obszarze Natura 2000 Ostoja Nadwarciańska przed nielegalnym pozyskiwaniem piasku. Działania wynikają z planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadwarciańska PLH300009, ustanowionego zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 14 marca 2014 r.

 

Eksploatacja piasku jest jednym z zagrożeń dla siedliska przyrodniczego 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis). W celu przeciwdziałania zagrożeniu na wydmie we wsi Wrąbczynek w gminie Pyzdry zamontowano barierki uniemożliwiające wjazd ciężkiego sprzętu na teren wydmy i nielegalne pobieranie piasku.

 

Wykonane czynności są kontynuacją szeregu działań ochronnych realizowanych przez Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Poznaniu w obszarze Natura 2000 Ostoja Nadwarciańska dla poprawy stanu ochrony występującego tam siedliska przyrodniczego.

 

 

 

 

--------------------

Źródło: RDOŚ w Poznaniu
Fot.: M. Szajda