Plany zadań ochronnych na Mazowszu

W marcu bieżącego roku odbyły się kolejne już spotkania dyskusyjne, będące elementem prac nad projektami planów zadań ochronnych (PZO) dla wybranych obszarów Natura 2000, realizowanych w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski". Były to już ostatnie tego typu spotkania przewidziane w ramach prac nad PZO dla obszarów Natura 2000: Dolina Kostrzynia PLB140009, Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005 oraz przedostatnie w przypadku obszarów: Dolina Dolnej Narwi PLB140014 i Forty Modlińskie PLH140020. W pierwszych tygodniach kwietnia, rozpoczęto cykl spotkań dyskusyjnych dla osób zainteresowanych planami zadań ochronnych opracowywanych dla obszarów Natura 2000: Doliny Wkry i Mławki PLB140008 oraz Dolina Środkowego Świdra PLH140025.

Uczestnicy warsztatów, w tym przedstawiciele samorządów, mieszkańcy oraz organizacje ekologiczne, weszli w skład Zespołów Lokalnej Współpracy (ZLW), w ramach których mieli możliwość zapoznania się z etapami prac nad sporządzaniem projektów planów zadań ochronnych. Głównym celem spotkań było umożliwienie wszystkim zainteresowanym udziału we współtworzeniu planów zadań ochronnych na ich poszczególnych etapach. Była to okazja do dyskusji oraz wypowiedzenia się na temat zapisów proponowanych w sporządzanych dokumentach. W ramach cyklicznie odbywających się warsztatów, zaprezentowane zostały najważniejsze zagadnienia z zakresu biologii i ekologii gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których utworzone zostały poszczególne obszary Natura 2000. Ponadto w ramach prac zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia oraz określono cele i działania ochronne, a także opracowano wskazania do dokumentów planistycznych niezbędne dla utrzymania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono dany obszar Natura 2000.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie jest współbeneficjentem projektu POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski", Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet V ,,Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych", działanie 5.3 ,,Opracowanie planów ochrony" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu, przez RDOŚ w Warszawie, opracowywane są plany zadań ochronnych dla 24 obszarów Natura 2000, w tym 8 w porozumieniu z RDOŚ w Białymstoku, RDOŚ w Olsztynie, RDOŚ w Łodzi i RDOŚ w Lublinie.-------------------------------------
Źródło, fot.: RDOŚ w Warszawie