Regulacja stosunków wodnych w obszarze Natura 2000 Ostoja Augustowska

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku podpisała umowę na wykonanie ekspertyz, które mają na celu uszczegółowienie zakresu działań ochronnych dotyczących regulacji stosunków wodnych w obszarze Natura 2000 Ostoja Augustowska.

 

Zgodnie z podpisaną umową ekspertyzy hydrologiczne zostaną przeprowadzone na torfowiskach w obszarze Natura 2000 Ostoja Augustowska. Będą one polegały na:

  • likwidacji sztucznego odpływu wody z torfowiska stanowiącego siedlisko przyrodnicze 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą;
  • powstrzymaniu podtapiania siedliska przyrodniczego 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk;
  • zasypaniu sztucznego odpływu wody z torfowiska stanowiącego siedlisko przyrodnicze 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk.

Konieczność poprawy stosunków wodnych dla siedlisk zależnych od wód wynika z ustanowionego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku planu zadań ochronnych dla tego obszaru Natura 2000. Ekspertyzy są pierwszym etapem realizacji zaplanowanych zadań ochronnych, wskażą one lokalizację i rodzaj urządzeń piętrzących niezbędnych do wykonania w terenie oraz lokalizację miejsc do zasypania rowów powodujących odpływ wody z torfowisk. Kolejnym etapem będzie budowa zastawek oraz zasypanie rowów we wskazanych lokalizacjach.

 

Wykonanie ekspertyz jest jednym z zdań przewidzianych do realizacji w projekcie Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Głównym beneficjentem projektu jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, wśród podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych jest m.in. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku. Celem projektu jest wykonanie działań z zakresu ochrony czynnej, w obrębie wybranych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków, zmierzających do osiągnięcia w skali całego kraju wymiernego efektu ekologicznego, jakim jest poprawa stanu ich ochrony lub zahamowanie negatywnego trendu zmian.

 

 

 

-----------------

Fot.: P. Pawlikowski