Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Zmiany w sieci Natura 2000 przekazane do konsultacji z radami gmin

2021-07-12 10:48:47

W związku z aktualizacją polskiej sieci obszarów Natura 2000 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska opracowała propozycje nowych obszarów oraz zmian granic obszarów istniejących. Zmiany te wynikają przede wszystkim z zobowiązań państwa polskiego względem wymogów prawa unijnego. W 2019 r. Komisja Europejska przedstawiła szereg zarzutów odnośnie kompletności polskiej sieci obszarów Natura 2000, w tym dotyczących konieczności uzupełnienia sieci poprzez wyznaczenie nowych obszarów oraz powiększenie obszarów już istniejących. Część tych zarzutów Rząd Rzeczypospolitej Polskiej uznał za uzasadnione, a zatem zgodził się z koniecznością zaproponowania nowych obszarów Natura 2000 lub powiększenia obszarów już istniejących. Pozostałe zmiany wynikają ze wskazań zawartych w planach zadań ochronnych i planach ochrony, dokumentacji sporządzonej w ramach prac nad ww. planami lub uwag i wniosków zgłaszanych przez sprawujących nadzór nad obszarami Natura 2000.

Wobec powyższego Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska opracowała propozycje zmian w sieci obszarów Natura 2000, które przekazano do konsultacji z właściwymi radami gmin. Po zakończeniu konsultacji, propozycje zmian ujęte na liście zmian w sieci obszarów Natura 2000 zostaną przekazane do zatwierdzenia przez Radę Ministrów, a następnie przekazane do Komisji Europejskiej w celu zatwierdzenia przedmiotowych zmian w drodze decyzji wykonawczych.

Wizualizacja zmian znajduje się w Geoserwisie GDOŚ w zakładce: Zmiany granic Natura 2000 - warstwy: „konsultowane obszary siedliskowe – powiększenie” i „konsultowane obszary siedliskowe – zmniejszenie”.

Dodatkowo warstwy shp można pobrać ze strony Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Lista zmian w sieci obszarów Natura 2000 przekazanych do konsultacji (PDF).

Galeria zdjęć
Wyszukiwarka
Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Al. Jerozolimskie 136,
02-305 Warszawa
tel.: 22 310-67-00
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

Mapa strony