Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Kompensacja przyrodnicza za drogę S3

2015-10-01 12:25:18

W związku z budową drogi ekspresowej S3 na odcinku Szczecin - Gorzów Wielkopolski oraz w wyniku negocjacji z Komisją Europejską w zakresie wypełniania warunków środowiskowych, strona polska podjęła działania kompensujące za siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków stanowiące przedmiot ochrony w obszarach sieci Natura 2000, objęte negatywnym oddziaływaniem ww. inwestycji.

29 marca 2012 r. rozporządzeniem Ministra Środowiska powołano nowy obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 - Doliny Przysowy i Słudwi (PLB 100003), stanowiący kompensację za siedliska 6 gatunków ptaków, które ucierpiały wskutek obniżenia walorów przyrodniczych obszaru Natura 2000 Jeziora Wełtyńskie (PLB 320018) - błotniaka stawowego, derkacza, rybitwy czarnej, gęgawy, gęsi białoczelnej i zbożowej. Propozycję utworzenia nowego obszaru specjalnej ochrony ptaków przygotowano na podstawie istniejących danych naukowych oraz inwentaryzacji przyrodniczych przeprowadzonych w 2010 i 2011 r.

Jednocześnie Rada Ministrów zaakceptowała uzupełnienie listy obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty poprzez wyznaczenie dwóch nowych obszarów (Jezioro Dobropolskie PLH 320070, Jeziora Wełtyńskie PLH 320069) oraz powiększenia czterech obszarów już istniejących (Gogolice - Kosa PLH 320038, Dolna Odra PLH 320037, Dziczy Las PLH 320060, Wzgórza Bukowe PLH 320020), stanowiących kompensację dla 4 typów siedlisk przyrodniczych (7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea), 9160 Grąd subatlantycki Stellario-Carpinetum, 9190 Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy Betulo-Quercetum, 91E0* Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe).

Wszystkie wymienione obszary spełniają kryteria wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 i zostały wskazane w oparciu o wyniki przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych.

 

 

 

 

-------------------------------------
fot. Train 01, Wikimedia Commons

Galeria zdjęć
Wyszukiwarka
Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Al. Jerozolimskie 136,
02-305 Warszawa
tel.: 22 310-67-00
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

Mapa strony