Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Wytyczne i poradniki

2015-09-29 11:16:55

Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące zarządzania obszarami Natura 2000

1. Wytyczne z 2007 r. dotyczące art. 6.4 Dyrektywy Siedliskowej dotyczące pojęć: rozwiązania alternatywne, konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, działania kompensacyjne, ogólna spójność, opinia komisji - jest to poprawiona wersja rozdziału 5 wytycznych Managing Natura 2000 sites. The provisions of Article 6 of the 'Habitats' Directive 92/43/EEC z 2000 r.:

2. Wytyczne z 2001 r. dotyczące oceny oddziaływania planów i przedsięwzięć mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000 (art. 6.3 i 6.4 Dyrektywy Siedliskowej):

3. Wytyczne z 2000 r. dotyczące art. 6 Dyrektywy Siedliskowej:

Wszystkie wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące zarządzania obszarami Natura 2000, oceny oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000, także opinie Komisji Europejskiej do projektów, które znacząco negatywnie oddziałują na siedliska lub gatunki priorytetowe, wynikające z art. 6.4 Dyrektywy Siedliskowej, znajdują się na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej: Management of Natura 2000 sites: Guidance. Dokumenty te zamieszczone są w kilkunastu wersjach językowych, w tym w wersji polskojęzycznej (w tłumaczeniu WWF Polska).

Podręczniki metodyczne

Podręczniki zawierają informację na temat biologii, wymagań środowiskowych, przyczyn zagrożenia siedlisk i gatunków chronionych siecią Natura 2000, a także sposobu ich ochrony. Podręczniki oprócz wiedzy specjalistycznej, zawierają także podstawową wiedzę o sieci Natura 2000 w Polsce oraz zasadach i pracach związanych z jej powstaniem.

Publikacje przygotowane zostały w ramach Porozumienia Bliźniaczego realizowanego pomiędzy Ministerstwem Środowiska Rzeczpospolitej Polskiej a Ministerstwem Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju Republiki Francuskiej.

Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000

Zawadzka D., Ciach M., Figarski T., Kajtoch Ł, Rejt Ł. 2013. Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. GDOŚ, Warszawa

 

Broszury informacyjne

Publikacje informacyjne poświęcone Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. W materiałach kompendium wiedzy o wybranych obszarach chronionych w ramach sieci Natura 2000 tj. 145 obszarów specjalnej ochrony ptaków.

 

Podręczniki międzysektorowe

Podręczniki dotyczą międzysektorowego oddziaływania sieci Natura 2000 oraz korzyści i zobowiązań wynikających z jej wdrażania.

1. Natura 2000 a gospodarka wodna

2. Natura 2000 i akwakultura

3. Natura 2000 i spoleczenstwo

4. Natura 2000 korzyści dla rolnictwa

5. Natura 2000 w leśnictwie

6. Natura 2000 w ocenach oddziaływania na środowisko

7. Natura 2000 w planowaniu przestrzennym - rola korytarzy ekologicznych

Publikacje opracowane zostały w ramach realizacji polsko-hiszpańskiego projektu wzmocnienia instytucjonalnego TF PL2006/018-180.03.02 Komunikacja, świadomość społeczna i wzmocnienie instytucjonalne dla funkcjonowania europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.

8. Morskie obszary Natura 2000

9. Natura 2000 a Ramowa Dyrektywa Wodna

WFD and Nature Directives (EN)

 

Zeszyt metodyczny nr 1

Publikacja opisuje procedury ocen oddziaływania na środowisko, ze wskazaniem schematów postępowania oraz wzorów kluczowych dokumentów.

Postępowania administracyjne w sprawach określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

 

Publikacje dotyczące ocen oddziaływania na środowisko

Publikacje OOŚ

 

Instrukcje wypełniania standardowych formularzy danych

Instrukcja wypełniania Standardowych Formularzy Danych - 2012 r.

 

Instrukcja obsługi bazy danych obszarów Natura 2000

Instrukcja obsługi bazy danych obszarów Natura 2000

Prezentacja do Instrukcji obsługi bazy danych obszarów Natura 2000

 

Plany zadań ochronnych

Wytyczne Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska do opracowania planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000

Szablon dokumentacji planów zadań ochronnych

Dobre praktyki w planowaniu ochrony

Galeria zdjęć
Wyszukiwarka
Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Al. Jerozolimskie 136,
02-305 Warszawa
tel.: 22 310-67-00
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

Mapa strony