Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Podsumowanie podkarpackich planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

2016-11-28 14:40:58

Konferencja była uroczystym podsumowaniem projektu Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz ze wzmocnieniem instytucji sprawującej nadzór nad obszarami Natura 2000 w województwie podkarpackim, realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Dzięki wsparciu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udało się ustanowić plany zadań ochronnych dla 17 obszarów Natura 2000 w województwie podkarpackim. Dwa ostatnie plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Józefów – Wola Dębowiecka PLH180033 i Mrowle Łąki PLH180043 zostały podpisane 14 listopada 2016 r.

Spotkanie rozpoczął Pan Radosław Jędral – Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, który przywitał przybyłych gości oraz wprowadził w tematykę spotkania. Następnie głos zabrała Pani Barbara Antosyk – kierownik projektu, która szczegółowo przybliżyła i omówiła przebieg prac nad ustanowieniem 17 planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Podziękowała ona również za współpracę wykonawcom zatrudnionym w projekcie jak i całemu zespołowi projektowemu. Kolejnym referentem był Pan Maciej Ciuła – specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000, który skoncentrował się na omówieniu problemów pojawiających się przy realizacji projektu.

Po przerwie kawowej rozpoczęła się cześć merytoryczna. Jako pierwszy wystąpił Pan Wojciech Słowik – Kierownik Oddziału rolnictwa i rozwoju wsi Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. W ramach swojej prezentacji przedstawił on informacje na temat  Programu aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas. Kolejnym prelegentem był dyrektor Działu Wniosków i Kontroli Realizacji Umów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (WFOŚiGW w Rzeszowie) – Pan Andrzej Indycki, który przybliżył informacje na temat ochrony różnorodności biologicznej w działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

W kolejnej części konferencji swoje wystąpienia mieli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Fundacji Karpaty Łączą. Przedstawili oni realizowane przez siebie projekty, w ramach których prowadzone są działania na rzecz ochrony bioróżnorodności terenów otwartych.

Na konferencję przybyło ponad 60 osób z wielu instytucji, m.in. Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Izby Rolniczej, Zarządu Parków Krajobrazowych z Przemyśla, Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego, Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, starostw oraz urzędów gmin i sołectw, w obrębie których zlokalizowane były obszary Natura 2000 objęte projektem.

Konferencja podsumowująca projekt "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz ze wzmocnieniem instytucji sprawującej nadzór nad obszarami Natura 2000 w województwie podkarpackim"

Źródło: RDOŚ w Rzeszowie
Fot.: RDOŚ w Rzeszowie
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony