Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Konsultacje zmian dolnośląskich planów zadań ochronnych

2017-12-14 15:04:26

Zakończyły się prace nad opracowaniem projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty: Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016, Biała Lądecka PLH020035 i Dzika Orlica PLH020061.

Powodem zmiany przyjętych zarządzeń są uchybienia wskazane w trybie kontroli aktów prawa miejscowego przez Ministra Środowiska uzasadniające zmianę we własnym zakresie oraz zmiany wynikające z ponownej analizy zapisów ww. zarządzeń.

W związku z wprowadzonymi zmianami w treści zarządzeń dla przedmiotowych obszarów Natura 2000 14 grudnia 2017 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne opracowanych projektów zmian planów, które potrwają do 4 stycznia 2018 r.

Z treścią projektów zarządzeń i uzasadnień można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 82, 50-441 Wrocław oraz w serwisie internetowym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Uwagi i wnioski dotyczące projektów zmian planów zadań ochronnych można na składać pisemnie na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 82, 50-441 Wrocław, faxem: 71 75 85 741, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl (z podaniem tytułu wiadomości: „uwagi i wnioski do obwieszczenia RDOŚ we Wrocławiu o projektach zmian planów zadań ochronnych”) bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią projektów zmian planów zadań ochronnych dla ww. obszarów Natura 2000 oraz do zgłaszania uwag i wniosków.

Dokumenty do pobrania:

  1. Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016 - projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych wraz z uzasadnieniem,
  2. Biała Lądecka PLH020035 - projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych wraz z uzasadnieniem,
  3. Dzika Orlica PLH020061 - projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych wraz z uzasadnieniem.
Źródło: RDOŚ we Wrocławiu
Fot.: M. Smoczyk
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony