Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Zmiany w sieci obszarów Natura 2000

2020-06-30 13:15:23

W związku z aktualizacją polskiej sieci obszarów Natura 2000 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska opracowała propozycje nowych obszarów oraz zmian granic obszarów istniejących. Zmiany te wynikają przede wszystkim z zobowiązań państwa polskiego względem wymogów prawa unijnego.

W 2019 r. Komisja Europejska przedstawiła szereg zarzutów odnośnie kompletności polskiej sieci obszarów Natura 2000, w tym dotyczących konieczności uzupełnienia sieci poprzez wyznaczenie nowych obszarów oraz powiększenie obszarów już istniejących. Część tych zarzutów Rząd Rzeczypospolitej Polskiej uznał za uzasadnione, a zatem zgodził się z koniecznością zaproponowania nowych obszarów Natura 2000 lub powiększenia obszarów już istniejących.

Pozostałe zmiany wynikają ze wskazań zawartych w planach zadań ochronnych i planach ochrony, dokumentacji sporządzonej w ramach prac nad ww. planami lub uwag i wniosków zgłaszanych przez sprawujących nadzór nad obszarami Natura 2000.


Wobec powyższego Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska opracowała propozycje następujących zmian w sieci obszarów Natura 2000:

Uwagi i wnioski odnośnie do przedstawionych propozycji należy przesyłać drogą elektroniczną na adres opinie-natura2000@gdos.gov.pl do dnia 31 lipca 2020 r. Po zakończeniu konsultacji, propozycje zmian ujęte na liście zmian w sieci obszarów Natura 2000 zostaną przekazane do zatwierdzenia przez Radę Ministrów, a następnie przekazane do Komisji Europejskiej w celu zatwierdzenia przedmiotowych zmian w drodze decyzji wykonawczych.

 

Galeria zdjęć
Wyszukiwarka
Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Al. Jerozolimskie 136,
02-305 Warszawa
tel.: 22 310-67-00
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

Mapa strony