Konsultacje pomorskich planów zadań ochronnych

Do 28 lutego 2017 r. trwają konsultacje społeczne projektów zarządzeń zmieniających plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Białe Błoto PLH220002, Bunkier w Oliwie PLH220055, Hopowo PLH220010 oraz projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Lęborskie PLB220006.

 

Z dokumentami można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku przy ul. Chmielnej 54/57 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu: 58 68 36 828) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Uwagi i wnioski do projektów zarządzeń można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) e-mailem: sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.

 

 

 

 

--------------------

Źródło: RDOŚ w Gdańsku
Fot.: Jacek Wolnicki