Konsultacje zmian dolnośląskich planów zadań ochronnych

Zakończyły się prace nad projektami zmian planów zadań ochronnych dla dolnośląskich obszarów Natura 2000: Dębniańskie Mokradła PLH020002, Kamionki PLH020005, Sztolnie w Leśnej PLH020013, Wzgórza Kiełczyńskie PLH020021, Stawy w Borowej PLH020045 i Bierutów PLH020065.

Powodem przyjętych zarządzeń są uchybienia wskazane w trybie kontroli aktów prawa miejscowego przez Ministra Środowiska, które uzasadniają zmianę we własnym zakresie oraz zmiany wynikające z ponownej analizy zapisów tych zarządzeń.

W związku z tym 28 kwietnia 2017 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne opracowanych projektów zmian planów, które potrwają do 22 maja 2017 r. Uwagi i wnioski można na składać:

  • pisemnie na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław,
  • wysyłając faks pod numer (71) 340-68-06,
  • ustnie do protokołu lub
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl, z podaniem tytułu wiadomości: „uwagi i wnioski do obwieszczenia RDOŚ we Wrocławiu o projektach zmian planów zadań ochronnych” bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zgodnie z ustawą z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Z treścią projektów zarządzeń i uzasadnień można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1 oraz w serwisie internetowym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Dokumenty do pobrania:

  1. Dębniańskie Mokradła PLH020002 - projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych wraz z uzasadnieniem,
  2. Kamionki PLH020005 - projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych wraz z uzasadnieniem,
  3. Sztolnie w Leśnej PLH020013 - projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych wraz z uzasadnieniem,
  4. Wzgórza Kiełczyńskie PLH020021 - projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych wraz z uzasadnieniem,
  5. Stawy w Borowej PLH020045 - projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych wraz z uzasadnieniem,
  6. Bierutów PLH020065 - projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych wraz z uzasadnieniem.

 

 

--------------------

Źródło: RDOŚ we Wrocławiu
Fot.: D. Janic-Bora