Nowe plany zadań ochronnych w kujawsko-pomorskim

W sierpniu 2017 r. weszły w życie 4 zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla następujących obszarów Natura 2000:

Obecnie 34 obszary Natura 2000 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego posiadają ustanowione plany zadań ochronnych.

Plan zadań ochronnych jest narzędziem prawnym, ustanawianym na poziomie krajowym w celu właściwej ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotami ochrony danego obszaru Natura 2000.

Dokument określa:

  • granice obszaru Natura 2000,
  • istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania przyjętego stanu ochrony poszczególnych siedlisk i gatunków stanowiących przedmioty ochrony,
  • cele działań ochronnych ustalone dla przedmiotów ochrony,
  • zakres działań ochronnych, w tym ochronę czynną oraz monitoring stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych.

 

 

----------------

Źródło, fot.:RDOŚ w Bydgoszczy