Obszar Natura 2000 na liście UNESCO

9 lipca 2017 r., leżące w obrębie obszaru Natura 2000, pogórnicze zabytki Tarnowskich Gór zostały wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadła podczas odbywającej się w Krakowie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa.

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach była zaangażowana w starania o przyjęcie obiektów tarnogórskiej Kopalni Srebra do prestiżowego grona najcenniejszych miejsc na świecie. Wszystkie one leżą bowiem w obrębie obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie, wyznaczonego dla ochrony siedlisk kilku gatunków nietoperzy. Fakt objęcia tego terenu ochroną naturową, był dodatkowym argumentem w walce o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego.

 

Więcej informacji na temat wydarzenia

Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie

 

Obszar Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie leży na wysokości 300 m n.p.m. i obejmuje podziemne wyrobiska po eksploatacji rud metali ciężkich. To jeden z największych systemów podziemnych na świecie. Wyrobiska powstawały między XII a XX wiekiem. Obecnie liczą ponad 300 km chodników, 5 sztolni odwadniających, liczne szyby oraz komory i wybierki. Podziemia obejmują także odsłonięcia w kamieniołomach. Podziemia to prawdopodobnie drugie co do wielkości zimowisko nietoperzy w Polsce. Liczebność zimujących w podziemiach nietoperzy wynosi przynajmniej kilkanaście tysięcy osobników. Obiekt jest zasiedlany przez nietoperze także w okresie letnim. Do ważnych typów siedlisk przyrodniczych występujących w obszarze należą jaskinie, żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion), łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe), a spośród gatunków zwierząt: nocek duży, nocek Bechsteina i kilka innych gatunków nietoperzy, dzięcioł czarny i traszka grzebieniasta.

 

 

 

---------------------

Źródło: RDOŚ w Katowicach
Fot.: M.Mierczyk-Sawicka