Plan dla obszaru Natura 2000 Doliny Środkowej Odry

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydali zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Odry Odry PLB080004.

 

Obszar specjalnej ochrony ptaków zajmuje 33 677 ha powierzchni i został wyznaczony w celu zachowania europejskiego dziedzictwa przyrodniczego. Odbywa się to przez objęcie ochroną 14 gatunków ptaków wraz z ich siedliskami, które są wymienione w załączniku I Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, a także gatunków regularnie migrujących.

 

Ostoja jest najważniejszym w Polsce obszarem występowania kani rudej oraz kani czarnej, a także wielu gatunków ptaków wodno-błotnych oraz typowych dla otwartego krajobrazu doliny rzecznej zagospodarowanej rolniczo.

 

Ustanowiony plan zadań ochronnych jest istotnym narzędziem w kompleksowej ochronie siedlisk ptaków doliny Odry, który określa listę najpilniejszych do wdrożenia działań z zakresu ochrony czynnej na najbliższych 10 lat. Z treścią planu wraz z jego uzasadnieniem, można zapoznać się na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

 

 

 

-----------------

Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
Fot.: Michał Bielewicz