Plany Zadań Ochronnych na Mazowszu

19 marca 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie podpisał 5 umów na przygotowanie planów zadań ochronnych dla sześciu mazowieckich obszarów Natura 2000. Dokumenty te zostaną wykonane w ramach projektu POIŚ.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski" będącego elementem programu Infrastruktura i Środowisko.

W wyniku rozstrzygniętego przetargu wyłonieni zostali wykonawcy realizujący:
  • FPP Consulting Sp. z o.o. - opracowanie planów zadań ochronnych dla 4 obszarów Natura 2000: Dolina Pilicy (PLB140003), Dolina Dolnej Pilicy (PLH140016), Pakosław (PLH140015) i Forty Modlińskie (PLH140020).
  • Biuro Ekspertyz Przyrodniczo-Leśnych Piotr Chołuj - opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Zwoleńki (PLH140006).
  • Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie - opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Biała (PLB140007).

Wśród wymienionych powyżej obszarów Natura 2000 znajdują się 2 obszary graniczne - obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Pilicy i specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Dolnej Pilicy - leżące na terenach województw: łódzkiego i mazowieckiego. Dla tych obszarów projekty planów zadań ochronnych sporządzane będą na mocy porozumienia zawartego z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi w dniu 9 marca 2011 r.

W ciągu najbliższego roku dla pięciu obszarów zorganizowany zostanie cykl spotkań warsztatowych, w ramach których omówione zostaną m.in. kwestie dotyczące: identyfikacji istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony, - określenia celów i działań ochronnych. Dla szóstego obszaru - Forty Modlińskie - projekt dokumentacji planu zadań ochronnych sporządzony zostanie w 2013 r.

Aktualnie, w ramach projektu POIŚ.05.03.00-00-186/09, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie przygotowuje przetargi na opracowanie projektów planów zadań ochronnych dla kolejnych obszarów Natura 2000.

 

 

 

 

-------------------------------------
Źródło: RDOŚ w Warszawie
fot.: Meteor2017, Wikimedia Commons