Seminarium alpejskie dla procesu biogeograficznego

W dniach 21-23 czerwca 2017 r. w Padwie we Włoszech obywa się drugie seminarium dla regionu alpejskiego w ramach tzw. procesu biogeograficznego dla sieci obszarów Natura 2000. Seminarium zorganizowane jest przez Komisję Europejską i Uniwersytet w Padwie.

 

W wydarzeniu uczestniczą przedstawiciele 14 państw znajdujących się w regionie alpejskim. Polskę podczas seminarium reprezentują pracownicy Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Dyrekcja Generalnej Lasów Państwowych, Instytutu Badawczego Leśnictwa, REC Polska oraz Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

 

Celem seminarium jest przegląd najważniejszych działań jakie należy podjąć do poprawy stanu alpejskich siedlisk przyrodniczych i gatunków oraz opracowanie planu współpracy na poziomie alpejskiego regionu biogeograficznego. W planie uwzględnione będą również praktyczne działania ochronne powiązane z utrzymaniem lub osiągnięciem korzystnego stanu ochrony.

 

Podczas seminarium prace prowadzone są w czterech grupach roboczych, zajmujących się następującymi zagadnieniami:

  1. ustanawianie stanu ochrony, celów i priorytetów ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych;
  2. działania ochronne i ich efektywność;
  3. monitoring i ewaluacja  - sposoby monitorowania i oceny skuteczności środków ochrony;
  4. zagrożenia i presje wywierane na siedliska i gatunki, w tym sposoby oceny i minimalizacji negatywnego wpływu.

Zidentyfikowane działania będą w najbliższych latach punktem odniesienia do realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych.

 

 

 

 

----------------

Źródło, fot.: GDOŚ