Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Ochrona czynna w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie

2017-12-19 09:18:09

13 grudnia 2017 r. pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, na czele z Zastępcą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Regionalnym Konserwatorem Przyrody – Grzegorzem Piekarskim, wzięli udział w spotkaniu w Żegarach, dotyczącym realizacji działań ochrony czynnej w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007. W spotkaniu licznie uczestniczyli mieszkańcy wsi Żegary wraz z sołtysem i przedstawicielem Urzędu Gminy Sejny.

Celem spotkania było zapoznanie właścicieli działek położonych w granicach obszaru Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007 obręb Żegary, gmina Sejny, z zakresem planowanych do wykonania w 2018 r. na powierzchni ok. 4,44 ha zabiegów usunięcia drzew i krzewów, niezbędnych dla ochrony siedliska przyrodniczego 7110 (Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą). Planowane działania będą polegały na wycince wszystkich brzóz i nadmiaru sosen (ekspansywnych, o znacznych przyrostach rocznych), z pozostawieniem sosen o torfowiskowym pokroju (karłowatych, o niewielkich przyrostach), wraz z usunięciem biomasy poza płat siedliska przyrodniczego.

Podczas spotkania Regionalny Konserwator Przyrody omówił ogólne zasady funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000 w Polsce, a także przedstawił założenia projektu Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód, w ramach którego planowane są do wykonania zabiegi wycinki. Omówiony został również projekt porozumienia z właścicielami gruntów w sprawie zgody na realizację przedmiotowych prac.

Celem realizacji projektu Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód jest wykonanie działań z zakresu ochrony czynnej, w obrębie wybranych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków, zmierzających do osiągnięcia w skali całego kraju wymiernego efektu ekologicznego, jakim jest poprawa stanu ich ochrony lub zahamowanie negatywnego trendu zmian.

Projekt realizowany jest w ramach działania oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, a Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku jest jednym ze współbeneficjentów.

Źródło, fot.:RDOŚ w Białymstoku
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony