Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Ochrona czynna w podlaskich obszarach Natura 2000

2018-07-09 09:59:47

W czerwcu 2018 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku zorganizowała 6 spotkań w ramach projektu dot. realizacji działań ochrony czynnej w obszarach Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007 i Ostoja Augustowska PLH200005. Spotkania zorganizowano  w: Pogorzelcu, Krasnopolu, Gibach, Lipsku oraz dwukrotnie w  Żegarach.

W spotkaniach uczestniczyli m.in. mieszkańcy wsi Karolin, Białogóry, Żegary, Dusznica, Żubrówka Nowa, Folwark Berżniki, Markiszki, Smolany Dąb, Jeziorki, Gremzdy Polskie, Posejnele, Jasionowo, Kolonie Lipsk, Berżniki, Giby, a także Sejn i Suwałk oraz przedstawiciele Urzędów Gmin. Celem spotkań było zapoznanie właścicieli działek z zakresem planowanych na terenie ww. obszarów Natura 2000 działań ochrony czynnej  przewidzianych do wykonania w ramach projektu.

Zakres działań ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych 7230 (Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk), 7140 (Torfowiska przejściowe i trzęsawiska) i 7110 (Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą) na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie i Ostoja Augustowska  przewiduje regulację stosunków wodnych poprzez budowę urządzeń piętrzących na rowach melioracyjnych odprowadzających wodę z torfowisk.

W 2018 r. wykonane zostały ekspertyzy hydrologiczno-hydrauliczne wraz z dokumentacją techniczną na budowę zastawek, których wykonanie przewidziano na rok 2019. Realizacja działań ochrony czynnej, oprócz ochrony siedlisk przyrodniczych 7110, 7140, 7230 posłuży także utrzymaniu siedlisk gatunków 1013 (poczwarówka Geyera Vertigo geyeri) i 1014 (poczwarówka zwężona Vertigo angustior).

Podczas spotkań pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku omówili ogólne zasady funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000 w Polsce, a także przedstawili założenia projektu pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”, w ramach którego planowane są do wykonania zabiegi wycinki i regulacji stosunków wodnych. Omówiony został również projekt porozumienia z właścicielami gruntów w sprawie zgody na realizację przedmiotowych prac. Z częścią właścicieli gruntów podpisano porozumienia.

Celem realizacji projektu Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód jest wykonanie działań z zakresu ochrony czynnej, w obrębie wybranych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków, zmierzających do osiągnięcia w skali całego kraju wymiernego efektu ekologicznego, jakim jest poprawa stanu ich ochrony lub zahamowanie negatywnego trendu zmian.

Projekt realizowany jest w ramach działania oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, a Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku jest jednym ze współbeneficjentów.

Spotkania w ramach projektu SZOW

Fot.: RDOŚ w Białymstoku
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony