Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Ochrona czynna Jeziorska

2016-12-28 13:58:44

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi zakończyła prace czynnej ochrony w rezerwacie przyrody Jeziorsko i na obszarze Natura 2000 Zbiornik Jeziorsko PLB100002.

Prace polegały na wykoszeniu roślinności zielnej, usunięciu zadrzewień i zarośli wierzbowych oraz uprzątnięciu pozyskanej biomasy. Zabiegami objęto 70 ha terenu.

Działania mają korzystny wpływ na ilość i jakość siedlisk ptaków. Powstały siedliska miejsc otwartych potrzebne do rozrodu, żerowania, odpoczynku wielu gatunków, m.in. rybitwy czarnej. Będzie to miało istotny wpływ na zwiększenie się bioróżnorodności obszaru. Polepszenie warunków siedliskowych przyczyni się do poprawy stanu ochrony gatunków ptaków, które zostały uznane za przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Zbiornik Jeziorsko. Rezerwat przyrody Jeziorsko został wyznaczony w 1998 r. również dla zachowania ostoi ptaków wodno-błotnych, w tym licznie występujących ptaków rzadkich i chronionych.

Przeprowadzone zabiegi wynikały z planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Jeziorsko PLB100002 ustanowionego wspólnym zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz z zadań ochronnych ustanowionych zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dla rezerwatu Jeziorsko.

W 2016 r. zabiegi ochrony czynnej na ww. obszarze wykonano w ramach realizacji podzadania „Czynna ochrona rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000 na terenie województwa łódzkiego”, które zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Ochrona czynna w rezerwacie przyrody Jeziorsko i na obszarze Natura 2000

Źródło: RDOŚ w Łodzi
Fot.: RDOŚ w Łodzi
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony