Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Ochrona obszarów cennych przyrodniczo w Świętokrzyskiem

2017-02-28 12:34:55

27 lutego 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach podpisał porozumienie z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie projektu Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego.

Projekt polegać będzie na prowadzeniu działań ochrony czynnej w chronionych siedliskach przyrodniczych w rezerwatach przyrody i obszarach Natura 2000. Jego celem będzie też wykonanie szeregu opracowań z zakresu ochrony przyrody, a także promowanie i informowanie społeczeństwa o wartościach przyrodniczych chronionych na tych terenach.

Główne zadania w ramach projektu to:

  • prowadzenie zabiegów ochrony czynnej na płatach muraw kserotermicznych oraz śródlądowych słonych łąkach w rezerwatach przyrody: Skorocice, Skowronno, Przęślin, Góry Wschodnie, Skotniki, Krzyżanowice, Góra Miedzianka, Góra Zelejowa, Góra Rzepka, Wąwóz w Skałach, Góry Pieprzowe i Owczary;
  • wykonanie ekspertyz przyrodniczych w wybranych rezerwatach przyrody zawierających szczegółową analizę elementów geologicznych i hydrologicznych - zadanie planowane jest w ok. 30 rezerwatach przyrody utworzonych m.in. z uwagi na cenne elementy geologiczne lub zbiorowiska związane z wodami;
  • wykonanie uzupełnień stanu wiedzy wynikających z planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 - zadanie obejmować będzie rozpoznanie rozmieszczenia oraz stanu ochrony niektórych przedmiotów ochrony (siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt) znajdujących się na terenie obszarów Natura 2000: Dolina Krasnej PLH260001, Lasy Suchedniowskie PLH260010, Dolina Bobrzy PLH260014, Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie PLH260041, Ostoja Nidziańska PLH260003, Ostoja Przedborska PLH260004, Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034, Ostoja Kozubowska PLH260034, Dolina Czarnej PLH260015, Lasy Cisowsko-Orłowińskie PLH260040, Krzemionki Opatowskie PLH260024.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 327 538,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 to 1 978 407,30 zł, co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Źródło: RDOŚ w Kielcach
Fot.: Monika Kurpios
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony