Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Opracowanie planów ochrony dla obszarów Natura 2000 na Dolnym Śląsku

2017-09-15 10:40:42

7 września 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie projektu POIS.02.04.00-00-0194/17 „Opracowanie planów ochrony dla dwóch obszarów Natura 2000 na Dolnym Śląsku” ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

W ramach projektu planowane jest opracowanie projektów planów ochrony dla dwóch obszarów Natura 2000: Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016 oraz Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037.

Głównym celem projektu jest stworzenie efektywnych instrumentów zarządzania tymi obszarami Natura 2000. Opracowane w ramach projektu plany ochrony stworzą podstawę do prowadzenia właściwych działań ochronnych na obszarach Natura 2000 i pozwolą na: uzupełnienie i podsumowanie wiedzy o przedmiotach ochrony w obszarach Natura 2000, zidentyfikowanie zagrożeń mających wpływ na stan zachowania przedmiotów ochrony, zidentyfikowanie zakresu i kosztów prac niezbędnych dla ochrony tych obszarów, ustalenie systemu monitoringu przedmiotów ochrony, wskazanie zmian koniecznych do wprowadzenia w dokumentach planistycznych w celu eliminacji lub ograniczenia zagrożeń dla przedmiotów ochrony, podniesienie jakości stosowania procedur ocen oddziaływania na środowisko związanych z oddziaływaniem planowanych przedsięwzięć na obszary Natura 2000, ułatwienie wdrażania programów rolnośrodowiskowych oraz uregulowanie zagadnień związanych z zalesieniami na obszarach Natura 2000, jak również kontrolowanie stosowania tzw. zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance).

Projekt realizowany będzie w okresie 1 stycznia 2018 r. – 31 marca 2022 r.

Informacje na temat realizacji projektu będą sukcesywnie zamieszczane w serwisie internetowym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Informacje można także uzyskać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław lub pod numerem telefonu 71 340-68-39 oraz 71 340-68-07.

Projekt "Opracowanie planów ochrony dla dwóch obszarów Natura 2000 na Dolnym Śląsku"

Źródło: RDOŚ we Wrocławiu
Fot.: Fot. Rafał Klodek
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony