Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Prace nad planami zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 w województwie pomorskim

2018-07-04 15:08:27

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku działając na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.), w dniach 19 i 20 czerwca 2018 r. zorganizował pierwsze spotkania dyskusyjne w ramach prac nad tworzeniem planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, tj.:

1) Jezioro Księże w Lipuszu PLH220104 – spotkanie odbyło się 19 czerwca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu, ul. Młyńska 12;

2) Mechowiska Zęblewskie PLH220075 – spotkanie odbyło się 20 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy Szemud, ul. Kartuska 13.

W spotkaniach dyskusyjnych udział wzięły podmioty prywatne prowadzące działalność ww. obszarach Natura 2000 oraz przedstawiciele różnych instytucji, jak np.: Urzędu Gminy Lipusz, Urzędu Gminy Szemud, Nadleśnictwa Lipusz i Nadleśnictwa Strzebielino. Osoby uczestniczące w spotkaniach utworzyły Zespoły Lokalnej Współpracy, które będą razem z Wykonawcą PZO 2000 opracowywać plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Jezioro Księże w Lipuszu PLH220104 i Mechowiska Zęblewskie PLH220075.

W trakcie obu spotkań zostały omówione takie kwestie jak:

  • historia tworzenia unijnej sieci Natura 2000;
  • dlaczego w Polsce zostały utworzone obszary Natura 2000;
  • co to jest obszar Natura 2000 i dlaczego jest on tak ważny, aby go chronić;
  • zapisy prawne mówiące o konieczności planowania ochrony obszarów Natura 2000;
  • etapy sporządzania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000;
  • cel utworzenia Zespołu Lokalnej Współpracy i jego rola w pracach nad ustanawianiem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000;
  • właściwy stan ochrony, jako cel główny ochrony przedmiotów ochrony na obszarach Natura 2000;
  • położenie i granice obszarów Natura 2000 Jezioro Księże w Lipuszu PLH220104 i Mechowiska Zęblewskie PLH220075;
  • przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 Jezioro Księże w Lipuszu PLH220104 i Mechowiska Zęblewskie PLH220075;

Treści prezentowane na spotkaniach zostały szczegółowo przedstawione w załączonych prezentacjach:

Od lipca do sierpnia 2018 r. odbywać się będą prace terenowe na przedmiotowych obszarach Natura 2000. Wykonawca PZO wykona inwentaryzację przedmiotów ochrony oraz oceni ich stan ochrony. Omówienie wyników badań z niniejszych prac terenowych planowane jest na kolejnych spotkaniach dyskusyjnych, które odbędą się najprawdopodobniej we wrześniu br.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w kolejnych spotkaniach. Państwa zaangażowanie ułatwi wspólną ochronę obszarów Natura 2000.

Jednocześnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku dziękuje Wójtowi Gminy Lipusz Mirosławowi Ebertowskiemu i Wójtowi Gminy Szemud Ryszardowi Kalkowskiemu oraz pracownikom obu Urzędów za pomoc w zorganizowaniu ww. spotkań.

Prace nad tworzeniem Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Księże w Lipuszu PLH220104 i Mechowiska Zęblewskie PLH220075 realizowane są w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” (tzw. PZObis) finansowanego z działania 2.4.: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Prace nad Planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Księże w Lipuszu PLH220104 i Mechowiska Zęblewskie PLH220075

Źródło, fot.:RDOŚ w Gdańsku
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony