Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Program ochrony dubelta zatwierdzony

2017-03-07 09:29:31

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska na początku marca zatwierdził Krajowy Program Ochrony Dubelta. Dokument opisuje istniejące mechanizmy ochrony gatunku, a także identyfikuje zagrożenia oraz przedstawia propozycję działań na rzecz wzmocnienia ochrony tych ptaków.

Głównym celem programu jest zatrzymanie spadku liczebności dubelta oraz osiągnięcie stabilnego stanu zachowania lęgowej populacji. Jest to możliwe poprzez realizację celów szczegółowych oraz towarzyszących im działań. Skupiają się one głównie wokół:

  • utrzymania siedlisk dubelta we właściwym stanie,
  • zwiększeniu sukcesu lęgowego,
  • monitoringu populacji,
  • działań o charakterze strategicznym, edukacyjnym i badawczym.

Zaproponowane w programie działania ochronne opierają się przede wszystkim na wynikach ekspertyz oraz badań uzyskanych w ramach projektu. W ciągu trzech lat, przy użyciu najnowszych technologii oraz dzięki zaangażowaniu interdyscyplinarnego zespołu specjalistów uzyskano m.in. informacje o:

  • wybiórczości siedliskowej dubelta na poziomie mikrosiedlisk,
  • jego preferencji siedliskowych w skali krajobrazu,
  • wielkości wykorzystywanego przez ptaki obszaru w sezonie lęgowym.

W ramach przygotowania dokumentu, dokonano też w latach  2014-2015 oceny warunków siedliskowych oraz zagrożeń na większości znanych stanowisk dubelta w Polsce. Dodatkowych danych dostarczył krajowy monitoring dubelta, realizowany od 2010 r. przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, w ramach Monitoringu Ptaków Polski, który koordynuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Zalecenia wypracowane w ramach Krajowego Programu Ochrony Dubelta obejmują okres dziesięciu lat.

Dubelt to rzadki, a jednocześnie ciekawy gatunek średniej wielkości ptaka wędrownego z rodziny bekasowatych. Zamieszkuje podmokłe łąki, bagna, torfowiska i doliny rzeczne. Jest gatunkiem tokującym w nocy, trudnym w obserwacji i badaniu, a do tego bardzo nielicznym. W Polsce dubelt objęty jest ścisłą ochroną gatunkową na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Ptak ten został wymieniony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako gatunek wysokiego ryzyka, zagrożony wyginięciem. Liczebność dubelta w Polsce szacowana jest na 400-550 samców, co stanowi ok. 15% populacji Unii Europejskiej. Aktualny, spadkowy trend liczebności gatunku potwierdza status jego zagrożenia oraz potrzebę prowadzenia ochrony czynnej.

Krajowy Program Ochrony Dubelta został opracowany w ramach projektu "Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi", współfinansowanym przez Unię Europejską z instrumentu finansowego dla środowiska LIFE+, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Vogelschutz-Komitee. Dokument powstał zgodnie z art. 57 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Krajowe programy ochrony kierowane są do bardzo szerokiego grona odbiorców, gdyż zadania w nich przedstawione są bardzo różnorodne i nie zawsze wymagają dużego nakładu czasu lub środków finansowych. Jako opracowania eksperckie, mają stanowić pomoc dla wszystkich instytucji i podmiotów, które w trakcie swojej działalności stykają się z gatunkami, nie tylko w zakresie ich ochrony, ale również badań naukowych, planowania i prowadzenia gospodarki leśnej, rolnej czy wodnej. Wskazanie priorytetów dla ochrony poszczególnych rzadkich i zagrożonych gatunków stanowić ma również inspirację przy pisaniu projektów dotyczących ochrony przyrody, ale także badań naukowych.

Źródło: GDOŚ
Fot.: RDOŚ w Białymstoku
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony