Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Promocja ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Odry

2018-01-02 13:13:20

W województwie lubuskim zakończył się pierwszy etap instalowania tablic edukacyjnych związanych z ochroną ptaków i ich siedlisk na obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Odry.

Tablice opracowane w przystępnej formie graficznej przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, podkreślają zarówno bogactwo ornitologiczne obszaru Natura 2000, jak również wskazują na główne zagrożenia oraz sposoby jego ochrony.

Zrealizowane działanie ochronne skierowane jest przede wszystkim do mieszkańców miejscowości położonych w tym obszarze Natura 2000 oraz turystów odwiedzających ten cenny przyrodniczo obszar.

Dolina Środkowej Odry to kraina wielu gatunków ptaków związanych z mozaiką siedlisk wodnych i bagiennych, a także terenów otwartych oraz rozległych lasów łęgowych. W skali Europy obszar ten jest szczególnie istotny dla ochrony populacji 14 gatunków ptaków uznanych w Unii Europejskiej za rzadkie i zagrożone. Gatunkami dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 tzw. "przedmiotami ochrony" są: trzmielojad, kania ruda, kania czarna, błotniak stawowy, derkacz, rybitwa białowąsa, zimorodek, rybitwa białoskrzydła, dzięcioł średni, cyranka, płaskonos, łabędź krzykliwy, gęś zbożowa, a także krzyżówka.

Do głównych zagrożeń obszaru, należy zaliczyć pogorszenie jakości lub stopniowy zanik siedlisk gatunków ptaków na skutek niekorzystnych zmian zachodzących w obrębie reżimu hydrologicznego doliny rzeki Odry, a także ograniczenie powierzchni terenów otwartych łąk i pastwisk w wyniku braku ich ekstensywnego użytkowania lub zamiany na grunty orne.   

Ochrona obszaru i ptaków na nim bytujących, polega na podejmowaniu wielokierunkowych działań obejmujących m.in. zapewnienie ekstensywnego użytkowania łąk i pastwisk, ochronę najstarszych fragmentów lasów łęgowych i zadrzewień, a także zrównoważoną gospodarkę wodną uwzględniającą potrzeby ekologiczne wszystkich gatunków ptaków, dla których dolina rzeki Odry stanowi miejsce i przestrzeń do życia.      

Montaż tablic stanowi realizację działań określonych ustanowionym planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Odry PLB080004 zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 13 lipca 2017 r.

Promocja ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Odry

Źródło, fot.:RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony