Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy

2018-06-07 14:57:14

W związku z przystąpieniem przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Niebieskie Źródła PLH100005, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi wraz z Centrum Ochrony Mokradeł - wykonawcą projektu planu zadań ochronnych – zapraszają do udziału w warsztatach Zespołu Lokalnej Współpracy.

Spotkanie odbędzie się 11 czerwca 2018 r. w Hotelu Kruk w Swolszewicach Małych, przy ulicy Borki 80.  Rozpoczęcie spotkania godz.10.00.

Obszar Natura 2000 Niebieskie Źródła PLH100005 położony jest na terenie województwa łódzkiego, powiatu tomaszowskiego, gminy miejskiej Tomaszów Mazowiecki. Powierzchnia obszaru wynosi 25,24 ha. Obszar położony jest na terasie doliny Pilicy. Jest to teren źródliskowy. Znajduje się tu zespół wywierzysk, źródeł krasowych wraz z rozlewiskami utworzonymi przez kanały odpływowe, otoczony kompleksem lasów łęgowych i olsów oraz płatami zbiorowisk zaroślowych i szuwarowych. Osobliwością są silnie pulsujące, obfite (ok. 80 l/sek.) źródła bijące z wapiennego podłoża. Zimna, czysta woda ma barwę turkusową (niebieską). Woda ze źródeł zasila akweny zajmujące powierzchnię ok. 5 ha.

Obszar Natura 2000 Niebieskie Źródła PLH100005 został wyznaczony dla ochrony następujących siedlisk przyrodniczych:

  • 3150 - Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion;
  • 7220 - Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurioncommutati;
  • 91E0* - Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetumalbae, Alnenionglutinoso-incanae) i olsy źródliskowe.

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Niebieskie Źródła PLH100005 jest opracowywany przez Centrum Ochrony Mokradeł w związku z realizacją projektu nr: POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

 

Materiały do pobrania:

 

Źródło: RDOŚ w Łodzi
Fot.: Tomasz Dzierżanowski
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony