Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy obszaru Natura 2000 Lipickie Mokradła

2018-09-17 13:37:22

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi przystąpił do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Lipickie Mokradła PLH100025. W związku z pracami nad projektem Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi zaprasza do udziału w warsztatach Zespołu Lokalnej Współpracy.

Spotkanie odbędzie się 21 września 2018 r. o godzinie 10.00 na terenie obiektu „Kaczki za Wodą”, ul. Kaliska 26, 98-215 Goszczanów.

Obszar położony jest na terenie województwa łódzkiego, powiatu sieradzkiego, gminy Goszczanów oraz na terenie województwa wielkopolskiego, powiatu kaliskiego, gminy Lisków i powiatu tureckiego, gminy Kawęczyn. Powierzchnia obszaru wynosi 369,50 ha.

Obszar Lipickie Mokradła stanowi rozległą, płaską nieckę terenową na przedpolu tzw. Wału Malanowskiego. Teren jest otoczony niewielkimi wzniesieniami od strony zachodniej, południowej i wschodniej. Przez zachodnią część obszaru przepływa rzeka Swędrnia, która odbiera nadmiar wód. W przeszłości (do połowy ubiegłego wieku) obszar był przedmiotem silniej eksploatacji torfu - na prawie połowie powierzchni widoczne są nadal doły potorfowe. Teren ten był również zmeliorowany. W rezultacie w obszarze wykształciła się szczególna mozaika wielkopowierzchniowych szuwarów, zwłaszcza trzcinowisk i turzycowisk oraz terenów wykorzystywanych rolniczo (łąk, pastwisk i pól uprawnych).

Obszar Natura 2000 Lipickie Mokradła PLH100025 został wyznaczony dla ochrony następujących siedliska przyrodniczych:

  • 6510 - Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris);
  • 7140 - Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea);
  • 7210* - Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis).

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lipickie Mokradła PLH100025 jest opracowywany przez firmę EKOLESNER – Emilia Lesner, ul. Piotrkowska 2, 98-100 Łask, w związku z realizacją projektu nr: POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Harmonogram spotkania (format PDF, 310 KB)

Obszar Natura 2000 Lipickie Mokradła PLH100025 -mapa obszaru (format JPG, 13,1 MB)

Założenia do opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Lipickie Mokradła PLH100025 (format PDF, 574 KB)

Obszar Natura 2000 Lipickie Mokradła PLH100025 - formularz danych (format PDF, 104 KB)

 

 

Źródło: RDOŚ w Łodzi
Fot.: RDOŚ w Łodzi
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony