Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Zadania ochronne dla kolejnych podkarpackich obszarów Natura 2000

2016-11-15 15:15:07

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podpisał zarządzenia w sprawie ustanowienia Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 na Podkarpaciu Józefów – Wola Dębowiecka i Mrowle Łąki.

Są to dwa ostatnie plany zadań ochronnych zrealizowane w ramach projektu "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz ze wzmocnieniem instytucji sprawującej nadzór nad obszarami Natura 2000 w województwie podkarpackim". Jest on współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego PL02 Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów, realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Obszar Józefów – Wola Dębowiecka PLH180033 składa się z dwóch zróżnicowanych pod względem użytkowania enklaw w obrębie gmin Dębowiec i Osiek Jasielski, o łącznej powierzchni 60,5 ha. Obejmują one najcenniejsze przyrodniczo fragmenty Pogórza Jasielskiego. Północno zachodnią enklawę stanowią płaty łąk zmiennowilgotnych (w tym łąki trzęślicowe - siedlisko o kodzie 6410), lasu łęgowego (siedlisko o kodzie 91E0) oraz pas grądu (siedlisko o kodzie 9170). Enklawa południowo-wschodnia to porośnięty łęgiem jesionowym parów niewielkiego potoku w otoczeniu, którego znajdują się płaty muraw bliźniczkowych (siedlisko o kodzie 6230). Do największych osobliwości florystycznych obszaru należą seler nica żyłkowana Cnidium dubium oraz groszek błotny Lathyus palustris – gatunki niżowe, sporadycznie występujące na południu kraju. W przypadku drugiego gatunku, łąki pod Józefowem stanowią jedyne potwierdzone obecnie stawisko w Karpatach. Wśród fauny na tym obszarze znajdują się 3 gatunki motyli - modraszka telejusa Phengaris teleius, modraszka nausitousa Phengaris nausithous i czerwończyka nieparka Lycaena dispar.

Na obszar Mrowle Łąki PLH180043 składają się 4 enklawy w obrębie miejscowości Mrowla, Wola Cicha, Rudna Mała i Zaczernie. Stanowią go w głównej mierze ekosystemy łąkowe, miejscami zarastające wskutek zarzucenia użytkowania. Obszar ten pomimo, że zmeliorowany, w wielu miejscach zachował podmokły charakter, co sprawia, że niektóre partie są trudno dostępne. Głównym walorem przyrodniczym jest bogata lepidopterofauna, związana z fitocenozami łąk świeżych ze związku Arrhenatherion elantoris (siedlisko o kodzie 6510) i wilgotnych ze związku Molinion (siedlisko o kodzie 6410). Oprócz 4 gatunków motyli - modraszka telejusa Phengaris teleius, modraszka nausitousa Phengaris nausithous, czerwończyka nieparka Lycaena dispar i czerwończyka fioletka Lycena helle, występują tu też inne interesujące i rzadkie w skali kraju motyle.

Zarządzenia ustanawiające plany zadań ochronnych dla wymienionych obszarów, uzasadnienia do zarządzeń oraz dokumentacje sporządzone na potrzeby planów zadań ochronnych dostępne są w serwisie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, jak również w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w godzinach 7.30 – 15.30.

Zarządzenie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Józefów – Wola Dębowiecka PLH180033

Zarządzenie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mrowle Łąki PLH180043.

Obszary Natura 2000 Józefów – Wola Dębowiecka i Mrowle Łąki

Źródło: RDOŚ w Rzeszowie
Fot.: RDOŚ w Rzeszowie
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony