Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Zadania ochronne dla obszaru Lasy Sieniawskie

2016-10-25 15:14:49

21 października 2016 r. przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Przemyślu i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie spotkali się aby omówić i przedyskutować zapisy planów urządzania lasów dla Nadleśnictw Jarosław i Oleszyce, w zakresie działań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Sieniawskie PLH180054.

Obszar Natura 2000 Lasy Sieniawskie obejmuje gównie zbiorowiska leśne. Dominują lasy mieszane. Spośród, wymienionych w standardowym formularzu danych (SDF) 8 siedlisk przyrodniczych, największy powierzchniowy udział mają grądy subkontynentalne Tilio-Carpinetum, kwaśne buczyny niżowe Luzulo pilosae-Fagetum oraz łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae. Wśród gatunków zwierząt z załącznika II Dyrektywy siedliskowej, wymienia się pachnicę dębową, kumaka nizinnego, traszkę grzebieniastą, wilka, bobra oraz wydrę.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (art. 28 ust. 11 pkt 3a), jeżeli obszar Natura 2000 położony jest w całości lub na części terenu zarządzanego przez nadleśnictwo i plan urządzania lasu dla tego nadleśnictwa zawiera zakres określony dla planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, to dla tej części obszaru nie sporządza się planu zadań ochronnych. Dla gruntów, poza gruntami Skarbu Państwa zarządzanymi przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, zadania ochronne zostaną opracowane w ramach projektu Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZO bis).

Źródło: RDOŚ w Rzeszowie
Fot.: Łukasz Lis
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony