Sonda Twoja sugestia

WIOSNA_3
Lato 6
Lato 5
Lato 7
Lato 4
Lato 3
Lato 2
Żurawie
Pola
28.06.2016
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2016
Konsultacje zmiany granic obszarów Natura 2000

Konsultacje zmiany granic obszarów Natura 2000

W czerwcu 2016 r. przystąpiono do procedury zmian granic obszarów Natura 2000. W głównej mierze wynikają z wniosków formułowanych w dokumentacjach planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000

Zgodnie z decyzją Pana Ministra Andrzeja Szwedy - Lewandowskiego w czerwcu 2016 r. przystąpiono do procedury zmian granic obszarów Natura 2000, które w głównej mierze wynikają z wniosków formułowanych w dokumentacjach planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000, przekazywanych przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

 

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z 10 czerwca 2016 r., znak: DZP-wo.630.3.2016.CG, zwrócił się do 357 gmin o przekazanie opinii dot. zmian granic 105 obszarów Natura 2000. W związku z prośbami niektórych gmin o przedłużenie terminu składania opinii, informujemy, że termin ten zostaje wydłużony do dnia 29 lipca 2016 r., przy czym jest to data wpływu opinii do GDOŚ. Wszelkie opinie przesłane po wskazanym terminie nie będą mogły zostać rozpatrzone.

 

Ponadto, pismem z dnia 2 września 2016 r. , znak: DZP-WO.630.3.2016.CG.16, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zwrócił się do organów samorządowych z prośbą o zaopiniowanie zmian granic dla dodatkowych 5 obszarów Natura 2000 - Pogórze Przemyskie PLB180001, Góry Słonne PLB180003, Ostoja Przemyska PLH180012, Nad Husowem PLH180025 oraz Lasy Sieniawskie PLH180054.

 

Pismem z dnia 30 listopada 2016 r. , znak: DZP-WO.630.3.2016.CG.19, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zwrócił się do organów samorządowych z prośbą o zaopiniowanie zmian granic dla dodatkowych 8 obszarów Natura 2000 - 2000 - Podkowce w Szczawnicy PLH120037 (ponowne opiniowanie), Baranie Góry PLH140002, Dąbrowa Radziejowska PLH140003, Dąbrowy Seroczyńskie PLH140004, Dolina Wkry PLH140005, Łęgi Czarnej Strugi PLH140009, Ostoja Góry Słonne PLH180013 oraz Las koło Tworkowa PLH240040. Wynika to z potrzeby dostosowania granic obszarów Natura 2000 do aktualnych granic działek ewidencyjnych lub wydzieleń leśnych oraz ujednolicenia z granicami innych form ochrony przyrody.


Pragniemy podkreślić, iż jedynym branym przez Komisję Europejską kryterium wyznaczania obszarów Natura 2000 i zmiany ich granic jest kryterium naukowe, a przyczyny społeczno-ekonomiczne nie mogą być podstawą do powyższych działań. Niemniej jednak należy podkreślić, że przesłanki społeczne i gospodarcze, możliwe do pogodzenia z celami ochrony obszaru były uwzgłedniane podczas prac nad ww. planami. W związku z powyższym proszę o zgłaszanie opinii wraz z merytorycznym uzasadnieniem, jak również, w przypadku takiej potrzeby, aktualizację informacji zawartych w dokumentach dot. obszaru.

 

Uprzejmie informujemy, iż z propozycjami zmian granic obszarów można zapoznać się na interaktywnej mapie obszarów chronionych w Polsce w serwisie geoserwis.gdos.gov.pl, zostały one zamieszczone w katalogu „Proponowane zmiany granic Natura 2000”. Opiniowaniu podlega 15 obszarów specjalnej ochrony ptaków (PLB), 92 specjalnych obszarów ochrony siedlisk (PLH) oraz 3 obszary wspólne (PLC). W celu zapoznania się z dokumentacją planów zadań ochronnych oraz planami ochrony, z których bezpośrednio wynikają zaproponowane zmiany granic obszarów Natura 2000, należy odwiedzić strony internetowe właściwych organów sprawujących nadzorujących nad obszarem Natura 2000 (regionalnych dyrekcji ochrony środowiska w danym województwie bądź parków narodowych).

 

Ponadto, poniżej znajdują się do pobrania dane przestrzenne w formacie *.shp zawierające propozycje zmian granic obszarów Natura 2000:

W celu porównania zmian granic obszarów z aktualnie obowiązującymi granicami obszarów, uprzejmie informuję, że na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska znajdują się obecne granice form ochrony przyrody w formacie *.shp.

 

Wszystkie dane przestrzenne opracowane zostały w układzie PUWG 92.

 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zmiany powierzchni danego obszaru w granicach danej gminy, został przygotowany plik excel, w którym zostały zestawione ww. informacje. Bardzo proszę o dokładną weryfikację znajdujących się tam danych:

W razie pytań proszę kontaktować się poprzez niżej podany adres mailowy.

 

W celu usprawnienia procedury, zwracamy się z prośbą o równoczesne przesyłanie opinii i uwag drogą elektroniczną na adres granice@gdos.gov.pl.

 

 

 

 

------------------------
Źródło: GDOŚ

Fot.: Cezary Korkosz

Udostępnij:
Narzędzia: Prześlij znajomemu Zapisz jako PDF Drukuj