Sonda Twoja sugestia

WIOSNA_3
Lato 6
Lato 5
Lato 7
Lato 4
Lato 3
Lato 2
Żurawie
Pola
03.06.2011
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2012
Nowe obszary Natura 2000

Nowe obszary Natura 2000

Konsultacje społeczne projektowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000

Wyjaśnienie: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska rozpoczyna konsultacje społeczne kolejnych projektowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 utworzonych zgodnie z ustaleniami podjętymi na seminarium biogeograficznym w marcu 2010 r. z Komisją Europejską. Obowiązek utworzenia na terenie Polski obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, ciąży na naszym kraju od 2004 r. czyli od dnia akcesji do Unii Europejskiej. Do dnia dzisiejszego Komisja Europejska zatwierdziła w drodze decyzji 823 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty, które zaakceptował i przekazał Rząd Polski. Obszary przesłane do Komisji Europejskiej, jako propozycja sieci Natura 2000 na terenie naszego kraju zostały ocenione przez Komisję Europejską pod kątem zapewnienia właściwego stanu ochrony wszystkim siedliskom przyrodniczym oraz gatunkom roślin i zwierząt, dla ochrony których Polska ma obowiązek tworzyć obszary Natura 2000. Według zasad funkcjonowania sieci Natura 2000 we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, to Komisja Europejska stwierdza jej kompletność, na podstawie wyników przeprowadzonych seminariów biogeograficznych. Konkluzje przeprowadzonej oceny zostały przedstawione i omówione podczas bilateralnego seminarium biogeograficznego, które odbyło się w marcu 2010 r. w Warszawie. Wyniki oceny kompletności sieci na terenie Polski, przeprowadzonej przez Komisję Europejską, wskazały na konieczność jej uzupełnienia, poprzez utworzenie nowych lub powiększenie już istniejących obszarów, dla kilkunastu gatunków roślin, zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych. W celu wywiązania się z tych zobowiązań, nałożonych na nasz kraj podczas ww. seminarium, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska rozpoczyna proces opiniowania projektowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000. Jednocześnie informuje, że w przypadku części obszarów przedstawionych do opiniowania, zmiany wynikają wyłącznie z uszczegółowienia przebiegu ich granic. W celu usprawnienia procesu opiniowania wszelkie uwagi i opinie dotyczące projektowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 można przesyłać na adres: e-mail: opinie-natura2000@gdos.gov.pl, w formacie dokumentu tekstowego (wraz z uzasadnieniem i czytelną mapą, w przypadku propozycji zmiany granicy obszaru objętego opiniowaniem). Każda przesłana do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska opinia, w tym propozycje korekty granicy obszaru, będą analizowane pod kątem możliwości ich uwzględnienia, jednakże ich wprowadzenie będzie możliwe jedynie w przypadku, kiedy nie będą miały one negatywnego wpływu na cel i przedmiot ochrony tego obszaru. Takie podejście do przeprowadzania korekty granic obszarów jest zgodne ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, z którego wynika, że jedynym kryterium branym pod uwagę przez KE podczas wyznaczania obszarów Natura 2000 jest kryterium naukowe, a przyczyny społeczno-ekonomiczne przedstawiane przez zainteresowane strony nie mogą być podstawą do zmiany ich granic. Stanowisko KE w tej kwestii jest poparte orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (orzeczenie TSWE z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie C-3/96/Komisja WE p. Holandii, Zb. Orz. Z 1998 r. str. I-03031, pkt 70, sprawy c-157/89 Komisja p. Włochom oraz C-60/05 WWF Italia i inni Zb Orz. 2006 r. str. I-5083, pkt 27). Ponadto informujemy, że w przypadku wcześniejszego otrzymania przez właściwe rady gmin i miast pisma informującego o rozpoczęciu przedmiotowych konsultacji, czas przeznaczony na przesyłanie opinii będzie liczony od daty zamieszczenia map i SDF na stronie sieci Natura 2000.

 

Lista obszarów


 

Bednarka
SDF mapa 1
Buczyna Gałkowska
SDF mapa 1
Dolina Budkowiczanki
SDF mapa 1
Dolina Górnej Pilicy
SDF mapa 1 2 3 4 5 6 7 8
Dolina Kamiennej
SDF mapa 1 2 3
Dolina Kłodawy
SDF mapa 1
Dolina Prądnika
SDF mapa 1
Dolina Słupi
SDF mapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dolna Odra
SDF mapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dziczy Las
SDF mapa 1
Enklawy Puszczy Sandomierskiej
SDF mapa 1 2 3 4 5 6 7
Gogolice-Kosa
SDF mapa 1 2 3
Góra Dębowa
SDF mapa 1
Hopowo
SDF mapa 1
Jar Reknicy
SDF mapa 1
Jar Rzeki Raduni
SDF mapa 1
Jata
SDF mapa 1
Ostoja Wełtyńska
SDF mapa 1
Jezioro Dobropolskie
SDF mapa 1
Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy
SDF mapa 1
Kamionki
SDF mapa 1
Klify i Rafy Kamienne Orłowa
SDF mapa 1
Kołacznia
SDF mapa 1
Krośnieńska Dolina Odry
SDF mapa 1 2 3 4 5 6 7 8
Kwiatówka
SDF mapa 1
Lemańskie Jodły
SDF mapa 1
Lubiaszów w Puszczy Pilickiej
SDF mapa 1
Łąki Dąbrowskie
SDF mapa 1
Łąki w Jaworznie
SDF mapa 1
Łąki w Sławkowie
SDF mapa 1
Łąki w Śliwie
SDF mapa 1
Na Policy
SDF mapa 1
Murawy na poligonie Orzysz
SDF mapa 1
Ostoja Czarnorzecka
SDF mapa 1
Ostoja Iławska
SDF mapa 1 2 3 4
Ostoja Jaśliska
SDF mapa 1 2 3 4 5 6 7
Ostoja Magurska
SDF mapa 1 2 3 4
Ostoja Przemęcka
SDF mapa 1 2
Ostoja Słowińska
SDF mapa 1 2 3 4 5
Ostoja w Dolinie Górnej Narwi
SDF mapa 1 2 3 4
Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego
SDF mapa 1 2 3 4 5 6 7
Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego
SDF mapa 1 2
Pieniny
SDF mapa 1
Pojezierze Gnieźnieńskie
SDF mapa 1 2 3 4 5 6
Rynna Jezior Torzymskich
SDF mapa 1
Sasanki w Kolimagach
SDF mapa 1
Suchy Młyn
SDF mapa 1
Sztolnie w Leśnej
SDF mapa 1
Ujście Ilanki
SDF mapa 1 2
Widowo
SDF mapa 1
Wydmy Kotliny Toruńskiej
SDF mapa 1
Wzgórza Bukowe
SDF mapa 1 2
Zamek Świecie
SDF mapa 1
Żmudź
SDF mapa 1
Zurawce
SDF mapa 1

 

-------------------------------------

Bezlist koło Gniewowa

SDF mapa 1

 

 

 

 

-------------------------------------
fot. Cezary Korkosz, www.cezarykorkosz.pl


Udostępnij:
Narzędzia: Prześlij znajomemu Zapisz jako PDF Drukuj