Sonda Twoja sugestia

WIOSNA_3
Lato 6
Lato 5
Lato 7
Lato 4
Lato 3
Lato 2
Żurawie
Pola
14.04.2012
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2012
Rozpoczynają się konsultacje dotyczące obszarów Natura 2000

Rozpoczynają się konsultacje dotyczące obszarów Natura 2000

Dostępne są standardowe formularze danych oraz mapy z przebiegiem granic projektowanych nowych obszarów Natura 2000 oraz modyfikacji już istniejących obszarów

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska rozpoczyna konsultacje społeczne kolejnych projektowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 utworzonych zgodnie z ustaleniami podjętymi między innymi na seminarium biogeograficznym w marcu 2010 r. z Komisją Europejską.

Obowiązek utworzenia na terenie Polski obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, ciąży od 2004 r. czyli od dnia akcesji z Unią Europejską. Do dnia dzisiejszego Komisja Europejska zatwierdziła w drodze decyzji 823 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty, które zaakceptował i przekazał Rząd Polski.

Obszary przesłane do Komisji Europejskiej, jako propozycja sieci Natura 2000 zostały ocenione przez Komisję Europejską pod kątem zapewnienia właściwego stanu ochrony wszystkim siedliskom przyrodniczym oraz gatunkom roślin i zwierząt, dla ochrony których Polska ma obowiązek tworzyć obszary Natura 2000. Według zasad funkcjonowania sieci Natura 2000 we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, to Komisja Europejska stwierdza jej kompletność, na podstawie wyników przeprowadzonych seminariów biogeograficznych. Konkluzje przeprowadzonej oceny zostały przedstawione i omówione podczas bilateralnego seminarium biogeograficznego, które odbyło się w marcu 2010 r. w Warszawie.

Wyniki oceny kompletności sieci na terenie Polski, przeprowadzonej przez Komisję Europejską, wskazały na konieczność jej uzupełnienia, poprzez utworzenie nowych lub powiększenie już istniejących obszarów, dla kilkunastu gatunków roślin, zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych. W celu wywiązania się z tych zobowiązań, nałożonych na nasz kraj podczas ww. seminarium, rozpoczyna się proces opiniowania projektowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000. W przypadku części obszarów przedstawionych do opiniowania, zmiany wynikają wyłącznie z uszczegółowienia przebiegu ich granic.

W celu usprawnienia powyższego procesu wszelkie uwagi i opinie dotyczące projektowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 można przesyłać na adres: opinie-natura2000@gdos.gov.pl, w formacie dokumentu tekstowego (wraz z uzasadnieniem i czytelną mapą, w przypadku propozycji zmiany granicy obszaru objętego opiniowaniem).

Każda przesłana opinia, w tym propozycje korekty granicy obszaru, będą analizowane pod kątem możliwości ich uwzględnienia, jednakże ich wprowadzenie będzie możliwe jedynie w przypadku, kiedy nie będą miały one negatywnego wpływu na cel i przedmiot ochrony tego obszaru. Takie podejście do przeprowadzania korekty granic obszarów jest zgodne ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, z którego wynika, że jedynym kryterium branym pod uwagę przez KE podczas wyznaczania obszarów Natura 2000 jest kryterium naukowe, a przyczyny społeczno-ekonomiczne przedstawiane przez zainteresowane strony nie mogą być podstawą do zmiany ich granic. Stanowisko KE w tej kwestii jest poparte orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (orzeczenie TSWE z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie C-3/96/Komisja WE p. Holandii, Zb. Orz. Z 1998 r. str. I-03031, pkt 70, sprawy c-157/89 Komisja p. Włochom oraz C-60/05 WWF Italia i inni Zb Orz. 2006 r. str. I-5083, pkt 27).

W przypadku wcześniejszego otrzymania przez właściwe rady gmin i miast pisma informującego o rozpoczęciu przedmiotowych konsultacji, czas przeznaczony na przesyłanie opinii będzie liczony od daty zamieszczenia map i SDF w serwisie sieci Natura 2000.


Lista obszarów

 

Udostępnij:
Narzędzia: Prześlij znajomemu Zapisz jako PDF Drukuj