Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Konsultacje planu ochrony i planów zadań ochronnych w Małopolsce

2016-12-02 12:28:24

1 grudnia 2016 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094 oraz projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Tarnawka PLH120089 w województwie małopolskim.

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094 położony jest na terenie gmin Gorlice, Ropa, Uście Gorlickie, Sękowa. Utworzony został dla ochrony podkowca małego (Rhinolophus hipposideros) i nocka dużego (Myotis myotis), które mają w tym obszarze swoje kolonie rozrodcze. Kolonie te znajdują się w cerkwiach w Łosiu, Kunkowej, Blechnarce, Hańczowej, Śnietnicy i Leszczynach, a także w kościele w Małastowie i kasztelu w Szymbarku. Na terenie obszaru przeważają lasy, głownie żyzna buczyna karpacka, a na najbardziej stromych zboczach w rejonie występujących tam osuwisk można spotkać płaty jaworzyn. Poza nietoperzami i siedliskami leśnymi przedmiotami ochrony w obszarze są również traszka karpacka, kumak górski oraz nadobnica alpejska - rzadki w Polsce chrząszcz z rodziny kózkowatych.

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Tarnawka PLH120089 obejmuje potok Tarnawka wraz z dwoma dopływami i wyznaczony został dla ochrony siedmiu typów siedlisk przyrodniczych, dwóch gatunków ryb, a także po jednym gatunku płaza, ssaka i bezkręgowca. Na szczególną uwagę zasługują w tym obszarze siedliska zarośli wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach oraz łęgi.

Uwagi i wnioski do zapisów projektów planu ochrony i planu zadań ochronnych dla wskazanych obszarów można zgłaszać do 22 grudnia 2016 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub mailowo, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: sekretariat.krakow@rdos.gov.pl.

Do 15 grudnia 2016 r. trwają również konsultacje społeczne projektów planów zadań ochronnych dla następujących obszarów Natura 2000:

 • Chodów-Falniów PLH120063
 • Cybowa Góra PLH120049
 • Giebułtów PLH120051
 • Grzymałów PLH120053
 • Kaczmarowe Doły PLH120062
 • Kalina Mała PLH120054
 • Komorów PLH120055
 • Poradów PLH120072
 • Pstroszyce PLH120073
 • Sławice Duchowne PLH120074
 • Uniejów Parcele PLH120075
 • Widnica PLH120076
 • Górny Dunajec PLH120086

Wszystkie wymienione obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (za wyjątkiem obszaru Górny Dunajec) wyznaczone zostały dla ochrony siedlisk kserotermicznych i gatunków roślin z nimi związanych. Przedmiotami ochrony w tych obszarach są murawy kserotermiczne, zarośla jałowca pospolitego na murawach nawapiennych oraz grądy. Z roślin występujących na tych obszarach wymienić można takie gatunki jak: obuwik pospolity, aster gawędka, miłek wiosenny i storczyk kukawka. Projekty planów zadań ochronnych dla tych obszarów wykonane zostały w ramach projektu LIFE+ Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej, który realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Górny Dunajec PLH120086 obejmuje fragmenty rzeki Dunajec i jej dopływów wraz z bezpośrednim otoczeniem i utworzony został dla ochrony pionierskich siedlisk roślinnych, lasów łęgowych oraz dwóch gatunków ryb: głowacza białopłetwego i brzanki.

Uwagi i wnioski do zapisów projektów planów zadań ochronnych dla 13 obszarów Natura 2000 można zgłaszać do 15 grudnia 2016 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub mailowo, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: sekretariat.krakow@rdos.gov.pl.

Z projektem rozporządzenia Ministra Środowiska ustanawiającym plan ochrony oraz z projektami zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie ustanawiającymi plany zadań ochronnych można zapoznać się w siedzibie urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, pod numerem tel. 12 61-98-146. Dokumenty są także dostępne w serwisie internetowym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie w działach plany ochrony i plany zadań ochronnych.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków dla obszarów Natura 2000 położonych na terenie województwa małopolskiego jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.

Źródło: RDOŚ w Krakowie
Fot.: Michał Ciach
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony