Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Razem skuteczniej chronimy przyrodę

2019-06-13 16:32:13

Szkolenia, które odbyły się jesienią 2018 r. i wiosną 2019 r., miały charakter warsztatowy. Zostały zorganizowane dzięki współpracy Komendy Głównej Policji z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska realizującą projekt LIFE15 GIE/PL/000758 Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody. Ponad 500 funkcjonariuszy służby prewencyjnej i kryminalnej z całej Polski wzięło udział w 17 dwudniowych sesjach prowadzonych przez prelegentów ze szkół policji, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, parków narodowych i Krajowej Administracji Skarbowej. Ponadto realizację kilku szkoleń wsparła Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Policjanci zdobyli wiedzę na temat kluczowych zagadnień z zakresu ochrony przyrody i egzekwowania przepisów prawa w tym zakresie. W czasie szkoleń przedstawiony został schemat podejmowania czynności przy prowadzeniu postępowań w sprawie przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku przyrodniczemu. Omawiano także kwestie dotyczące  prawidłowego zbierania i zabezpieczania materiału dowodowego, przykłady błędów najczęściej popełnianych w trakcie czynności technicznych. Szczególna uwaga została poświęcona sytuacjom związanym z  wycinką drzew. Uczestnicy dowiedzieli się, jak należy postępować w sytuacji, gdy drzewo jest siedliskiem chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów. Ważnym tematem było także przedstawienie zagadnień z zakresu ochrony gatunkowej i obszarowych form ochrony przyrody w kontekście najczęściej podejmowanych działań niezgodnych z obowiązującym prawem i mających negatywny wpływ na przyrodę.

Wyjątkowo dużym zainteresowaniem cieszyła się analiza przepisów dotyczących Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (tzw. Konwencja CITES) oraz prezentacja okazów zarekwirowanych przez Krajową Administrację Skarbową.

Warsztatowy charakter szkoleń sprzyjał nawiązywaniu kontaktów roboczych i wymianie doświadczeń zawodowych pomiędzy przedstawicielami instytucji zajmujących się ochroną przyrody i służb mundurowych. Policjanci mieli okazję do skonsultowania podejmowanych interwencji, i omówienia sposobu ich załatwienia.

Część  uczestników szkoleń wzięła udział w wizytach studyjnych w parkach  narodowych. Sesje terenowe były okazją do poznania chronionych gatunków zwierząt i roślin oraz cennych siedlisk przyrodniczych. Podczas tych spotkań odwiedzono miejsca, w których w przeszłości dochodziło do łamania zakazów wymienionych w przepisach ustawy o ochronie przyrody, a także lokalizacje szczególnie narażone na tego typu działania.

Najwięcej wykroczeń przeciwko przyrodzie, zgłaszanych regionalnym dyrekcjom ochrony środowiska, dotyczy niszczenia siedlisk roślin, zwierząt i grzybów oraz gniazd ptaków. Do tego typu działań dochodzi zazwyczaj podczas remontów, termomodernizacji budynków, zasypywania zbiorników wodnych, a także podczas wycinki drzew. Regionalne dyrekcje ochrony środowiska takie zgłoszenia przekazują do organów ścigania, głównie do Policji. Specyfika zagadnień z zakresu ochrony przyrody i przepisów prawa w tym zakresie powoduje, że duże znaczenie dla przebiegu i sposobu zakończenia postępowań ma ich dobre zrozumienie, szybkość i trafność przeprowadzonych interwencji oraz współpraca między Policją a instytucjami zajmującymi się ochroną przyrody.

Prezentacje do pobrania:

Szkolenia dla funkcjonariuszy policji

Fot.: Szkoła Policji w Pile, fot. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, fot. Biebrzański Park Narodowy, fot. GDOŚ
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka
Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Al. Jerozolimskie 136,
02-305 Warszawa
tel.: 22 310-67-00
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

Mapa strony